3 cái điện thoại xưa nghe gọi bình thường 200k cho các bác chơi sưu tầm