vắt khô các loại bùn ,bã ,..... đến độ ẩm 30%


nhakinhsaodo@gmail.com ---thuylucsaodo.com -0123 841 0000