Hàng mới chưa sử dụng. Dây dài 2m 15A 125V

Phan Văn Đức
0481000411448 VCB Biên Hòa - Đồng Nai